TRIỂN LÃM SÁCH TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM”

19/12/2022 00:00        
Đọc tin

Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vừa qua, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Triển lãm sách tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

Triển lãm đã giới thiệu khoảng 600 tài liệu, báo, tạp chí có nội dung gắn liền với hoạt động thiết thực, cụ thể trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, một sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm đã giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Bên cạnh đó, triển lãm cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa và gia đình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai; tôn vinh giá trị văn hóa, giá trị gia đình vì sự tiến bộ của con người và xã hội; đề cao vai trò của con người Việt Nam trong lao động, sản xuất, trong bảo vệ, phát triển đất nước, trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc… trong thời kỳ mới; góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức chung sức, đồng lòng phát huy sức mạnh con người Việt Nam và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                         Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn