RA MẮT TỦ SÁCH “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG”

09/02/2022 08:26        
Đọc tin

Vào ngày 3/2/2022, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và giới thiệu bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."

Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng và ra mắt độc giả là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tủ sách được đặt tại Phố sách 19 tháng 12, trong đó tập hợp hơn 160 tựa sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách "Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Bộ sách gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, đồng thời tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng. Những sự kiện được trình bày trong bộ sách dựa trên cơ sở những văn kiện cơ bản của Đảng, những sự kiện phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, bắt đầu từ khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... đến năm 2010. Trong mỗi tập sách, căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Ban Biên soạn đã lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để làm rõ quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc trình bày khái quát Hội nghị thành lập Đảng, các kỳ Đại hội Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, hướng dẫn, điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng qua các khóa…

                                                                       Hồng Nhật

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn