XUẤT BẢN VÀ GIỚI THIỆU SÁCH VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

25/02/2020 09:16        
Đọc tin

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa xuất bản và tổ chức ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản” do PGS.TS Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) biên soạn. 

Hơn 500 trang, sách được chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam. Trong đó, tác giả đã phân tích rõ đường lối quân sự của Đảng các thời kỳ: Từ năm 1930-1945; kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đất nước thống nhất với hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  Thông qua cuốn sách, tác giả vừa xâu chuỗi một cách có hệ thống về đường lối quân sự Việt Nam vừa chỉ ra những đặc trưng về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo qua từng thời kỳ của Đảng ta, từ đó làm nổi bật sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam. 

                                                                         Hồng Nhật

         

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2024 tapchinhatrang.com.vn