CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA QUA CÁC THỜI KỲ

06/05/2015 00:00        
Đọc tin

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Khánh (nhiệm kỳ 1985- 1989)

 

                

Nhà thơ Giang Nam - Chủ tịch

 

 

Nhà thơ Nguyên Hồ - Phó Chủ tịch - Kiêm Tổng thư ký

 

 

Nhà thơ Đào Xuân Quý - Phó Chủ tịch - Kiêm Tổng Biên Tập

 

Nhà văn Y Điêng - Phó Chủ tịch - Kiêm Chánh Văn Phòng

 

 

- Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1990- 1994)

 

Nhà thơ Đào Xuân Quý - Tổng thư ký

 

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Phó tổng thư ký

 

Nhạc sĩ Hình Phước Long (Ủy viên thư ký).

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1994- 1999)

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Chủ tịch

 

Nhà văn Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch

 

Đạo diễn Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 1999- 2004)

 

Nhà văn Cao Duy Thảo - Chủ tịch

 

 

Nhà thơ Lê Khánh Mai - Phó Chủ tịch

 

Họa sĩ Nguyễn Hữu Bài - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2004 -2009)

 

Nhà thơ Lê Khánh Mai - Chủ tịch

 

Nhà văn Hoàng Nhật Tuyên - Phó Chủ tịch

 

 

Họa sĩ Nguyễn Hữu Bài - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2009 - 2014)

 

Nhà văn Hoàng Nhật Tuyên  - Chủ tịch

 

Nhà Biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Phó Chủ tịch

 

Nhạc sĩ Hình Phước Liên - Phó Chủ tịch

 

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 

 

Nhà Biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Chủ tịch

 Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch

 

Nhà nghiên cứu Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch

-Hội văn học- Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2019 - 2024) 

Họa sĩ Trần Hà - Chủ tịch 


Nhà nghiên cứu Lê Văn Hoa - Phó Chủ tịch

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 
Copyright 2023 tapchinhatrang.com.vn