04:23 Thứ Hai, 30/03/2020
 Thông báo
  


 Thư viện ảnh
  

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC “VĂN HÓA TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016 -2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

Ngày 25/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu – Cán bộ của Viện Văn hóa và Phát triển cùng các cộng sự thực hiện từ tháng 6/2017 đến 10/2019.

Cùng với việc khảo sát, đánh giá thực trạng, các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa và tác động của văn hóa đối với lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, đề tài đã đưa ra những định hướng về văn hóa và phát triển, trọng tâm là xây dựng, phát triển văn hóa con người; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; chú trọng, đầu tư phát triển văn hóa, du lịch… Đề tài  cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện các nội dung trên, trong đó có 4 nhóm giải pháp chính, gồm: Về nâng cao  nhận thức; đổi mới cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện; xã hội hóa hoạt động văn hóa.

Trên cơ sở xem xét toàn diện những nội dung mà đề tài đã đề ra, Hội đồng Khoa học tỉnh đã thống nhất nghiệm thu đề tài (loại Đạt) và đề nghị UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng vận dụng, ứng dụng vào thực tiễn.

                                                                             Hồng Nhật

 
 Tìm kiếm
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Loại
Năm    Tháng   
Số tạp chí
  


 Liên kết web

  
 Lượt truy cập
  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
TẠP CHÍ NHA TRANG

Địa chỉ: 34 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang , Khánh Hòa
Điện thoại: 058-3822832 / 058-3814322
Giấy phép:.... 
Người chịu trách nhiệm: Họa sĩ Trần Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT Tỉnh Khánh Hòa